Extractors per sales de cultiu

Els extractors al cultiu interior de marihuana tenen diferents funcions: han d'evaquar i renovar l'aire de la sala, ajuden a mantenir una humitat estable en els nivells que desitgem i s'emporten l'aire calent de la sala de cultiu. La renovació de l'aire s'ha de produïr 30 vegades en una hora, és a dir que en funció del volum de l'espai que cultivem haurem de fer servir un extractor més o menys potent. A més hem de tindre en conte que en la mah¡joria de cultius hi haurà un intractor, que força l'entrada d'aire i l'escampa per la sala. L'intractor sempre ha de tenir menys flux d'aire que l'esxtractor per generar un ambient de presió negativa i que l'olor de marihuana no surti per les escletxes del cultiu.

HAuríem de fer servir els extractors en combinació amb un filtre de carbó o d'un ozonitzador perque l'aire que extraiem del nostre cultiu interior de marihuana no surti amb olor a l'exterior. i si els fem servir amb un fan controller podrem regular la velocitat dels extractors en funció de paràmetres com la humitat, la temperatura o la pressió de la sala.

Filtres actius